חפש ספר

כאן תוכל לבדוק האם הספר בו אתה מעוניין נמצא במאגר התורני

חפש את הספר אותו אתה רוצה לבדוק:

כתוב את שם הספר/ביטוי אותו אתה מעונין לבדוק ולחץ על "חיפוש". אם הספר לא קיים - שלח לנו בקשה בטופס צור קשר


מדור תנ"ך ומפרשיו

תנ"ך (עם ניקוד)
תרגום אונקלוס על התורה
תרגום יונתן על תנ"ך
תרגום ירושלמי על התורה
רש"י על תנ"ך
אבן-עזרא על תנ"ך
פירוש אבי עזר על אבן עזרא על התורה
פירוש רב סעדיה גאון על בראשית
פירוש רב סעדיה גאון על עזרא ונחמיה
פירוש רבנו חננאל על התורה
בעל הטורים על התורה
הטור הארוך על התורה
רמב"ן על התורה
רשב"ם על התורה
רבנו בחיי על התורה
רד"ק על בראשית
רד"ק על הנ"ך
חזקוני על התורה
מושב זקנים על התורה
דעת זקנים על התורה
הדר זקנים על התורה
פענח רזא על התורה
רא"ש על התורה
ריב"א על התורה
רבי יוסף בכור שור על התורה
תרומת הדשן על התורה
פירוש רבי אברהם בן הרמב"ם על התורה
פירוש רבי יהודה בן בלעם על התורה
פירוש הרלב"ג על התורה
מצודות דוד וציון על נ"ך
רלב"ג על נ"ך
מנחת שי על תנ"ך
פירוש רבנו יונה ז"ל על משלי
פירוש הגר"א ז"ל על משלי
האברבנאל על תנ"ך
ספורנו על התורה
המזרחי על התורה
גור אריה על התורה
שפתי חכמים על רש"י על התורה
רבינו עובדיה מברטנורא על התורה
משכיל לדוד על התורה
דברי דוד לט"ז ז"ל
אור החיים על התורה
כלי יקר על התורה
פירוש ר' יוסף בן יחיא על דניאל ואסתר
פירוש ר' יצחק עראמה על חמש מגילות
צרור המור על התורה למהר"א סבא
תולדות יצחק לרבי יצחק קארו ז"ל
פירוש הבית יוסף ז"ל על התורה
שפתי כהן על התורה
אדרת אליהו (להגר"א) על התנ"ך
קול אליהו להגר"א ז"ל
פנים יפות על התורה
חידושי רבי עקיבא איגר על התורה
חתם סופר על התורה
תורת משה (לחת"ס) על התורה
כתב סופר על התורה
בעלי ברית אברם לרבי אברהם אזולאי
חומת אנך לחיד"א על תנ"ך
נחל קדומים לחיד”א
צוארי שלל לחיד”א
דברי יהונתן לר' יונתן אייבשיץ על התורה
מדרש יהונתן לר' יונתן אייבשיץ על התורה
אהבת יהונתן לר' יונתן אייבשיץ על התורה
דרשות צפחית מדבש לר' יונתן אייבשיץ על התורה
נחלת יעקב (לבעל הנתיבות) עה"ת
פירוש ר' יעקב מליסא על חמש מגילות
מיני תרגומא לרבי ישעיה פיק ברלין
פרי מגדים (תיבת גומא) על התורה
הכתב והקבלה על התורה
מלבי"ם על תורה ונ"ך
משל ומליצה על שה"ש למלבי"ם
גזע ישי על רות למלבי"ם ז"ל
פירוש מגילת אסתר למלבי"ם ז"ל
העמק דבר על התורה
משך חכמה על התורה
אפריון על התורה לבעל קצור ש"ע
בית הלוי על התורה
מהרי”ל דיסקין על התורה
תורה תמימה על התורה – מקורות וביאורים
תורה תמימה על ה' מגילות-מקורות וביאורים
פרדס יוסף על התורה
בית יצחק על התורה
קהילת יצחק על התורה
חידושי הגרי"ז על התנ"ך
אמרי שמאי על התורה
חבצלת השרון על התורה
משלי יעקב למגיד מדובנא ז"ל
חנוכת התורה לר"ר העשל ז"ל
משאת המלך (דיסקין) על התורה
הנימוקים לר"א בחור
ספר הגימטריאות לר' יהודה החסיד
פרפראות לחכמה לגר”נ ליפשיץ תלמיד הגר”א
ספר מנחת כהן לר’ דוד כץ
נפלאות חדשות על התורה

מדור תלמוד ומפרשיו

מפרשי המשנה
ששה סדרי משנה (מנוקד)
פירוש המשניות להרמב"ם
רבנו עובדיה מברטנורה
תוספות יום טוב
פירוש הראב"ד על קנים
פירוש הרא"ש על קנים
פירוש הרז"ה על קנים
פירוש הראב”ד על מסכת עדיות
פירוש רבינו שמעיה על מסכת מדות
קול הרמ"ז
ספר מלאכת שלמה על ששה סדרי משנה
תפארת ישראל (יכין)
תפארת ישראל על המשנה – חלק בועז
פירוש החיד"א (פתח עינים) על סדר זרעים
מותר קנים על מסכת קנים

תלמוד ומפרשיו – ראשונים
תלמוד בבלי
תלמוד ירושלמי
תוספתא
מסכתות קטנות
רש"י על תלמוד בבלי
תוספות על תלמוד בבלי
רי"ף על הש"ס
ר"י מיגש על הש"ס
רבינו חננאל על הש"ס
רב ניסים גאון על הש"ס
רבינו גרשום על הש"ס
תוספות הרא"ש על הש"ס
תוספות רא”ש על מסכת נדה
רמב"ן על הש"ס
רשב"א על הש"ס
ריטב"א על הש"ס
הרא"ש על הש"ס
הר"נ על הש"ס
המרדכי על הש"ס
הראב"ד על הש"ס
יד רמה על בבא בתרא
יד רמה על סנהדרין
תוספות רי"ד על הש"ס
פסקי הרי"ד על הש"ס
שיטה מקובצת על הש"ס
המאירי על הש"ס
הלכות בכורות וחלה לרמב"ן
הלכות גדולות על הש"ס
פירוש רש”י כת”י על מסכת מועד קטן
ר"ש משאנץ על זרעים וטהרות
תוספות רבינו פרץ על הש"ס (סדר מועד)
תוספות שאנץ על מסכת פסחים
תוספות שאנץ על מסכת כתובות
תוספות שאנץ על מכות
תוספות שאנץ על מסכת סוטה
תוספות רבינו יהודה החסיד על ברכות
פירוש הרא”ש על נדרים נזיר ותמיד
תוספות ישנים על מסכת יומא
תוספות ישנים על מסכת נדרים
תוספות ישנים על מסכת בבא בתרא
תוספות ישנים על מסכת יבמות
תוספות ר”י הלבן על יומא וכתובות
תלמיד ר’ יחיאל מפריש על מסכת מועד קטן
תוספות ר”י הזקן על מסכת קדושין
עליות דרבינו יונה על מסכת בבא בתרא
חידושי רבינו יונה על מסכת סנהדרין
חידושי הרשב”ץ על מסכת נדה
חידושי הרא”ה על סוכה וביצה
חידושי בן הרמב”ן על מסכת ביצה
תלמיד הרשב”א על מסכת בבא קמא
פירוש הרמב"ם על ראש השנה
פירוש רבנו עזרא על נזיר
תוספות חד מקמאי על יבמות
תלמידי רבינו יונה על ברכות
אור זרוע על הש"ס
חידושי הראב"ן על הש"ס
שיטה לתלמיד הרשב"א על קדושין
שיטה לתלמיד הר"ן על שבת
מהר"ם חלאווה על פסחים
בעל המאור על הרי"ף
מלחמות השם לרמב"ן על הרי"ף
הר"נ על הרי"ף
הנמוקי יוסף על הרי"ף
ר"י מלוניל על הרי"ף
הר"י מלוניל על הרי"ף ברכות
הצבא והשגות הרמב"ן
סמ"ג – המצות הגדול
תורת הבית לרשב"א
בדק הבית לרא"ה
תורת הבית הקצר
משמרת הבית לרשב"א
עבודת הקודש לרשב"א
בית מועד לרשב"א
עין יעקב על הש"ס

תלמוד ומפרשיו – אחרונים
לחם אבירים על הש"ס
חידושי מהר"י בן לב על הש"ס
ים של שלמה למהרש"ל על הש"ס
המהרש"ל על הש"ס
מהרש"א חידושי הלכות + אגדות על הש"ס
המהר"ם על הש"ס
המהר"ם שיף על הש"ס
עצמות יוסף על קידושין
חידושי אגדות על הש"ס למהר"ל מפראג
תולדות יעקב על ביצה
חמרא וחיי על מסכת סנהדרין
חמר חיור עתיק על מסכת סנהדרין
מעדני יו"ט על הרא"ש
קרבן נתנאל על הרא"ש
כפות תמרים
תוספת יוה"כ
יום תרועה
פני יהושע על הש"ס
הצל"ח על הש"ס
חידושי ר' עקיבא איגר על הש"ס
דרוש וחידוש לגרע"א
חתם סופר על הש"ס
המקנה על קידושין
הפלאה על כתובות
ספר חפץ ה’ על הש”ס
ערוך לנר על הש"ס
קרן אורה על הש"ס
שפת אמת על הש"ס
טורי אבן על הש"ס
גבורת ארי על הש"ס
פתח עינים לחיד"א על הש"ס
מחצית השקל על עבודה זרה
אמרי נועם על מסכת ברכות
שמן רוקח על מסכת ביצה
מגן גבורים על בבא מציעא והוריות
זהב שבא על תוספות שאנץ פסחים
נחלת דוד על הש"ס
דברי דוד על מועד
ידות נדרים על נדרים
שלמי נדרים על נדרים
יפה עינים על הש"ס
הרש"ש (הר"ש שטראשון) על הש"ס
מהרי"ט אלגזי בכורות וחלה
תקפו כהן לש"ך
פרשת דרכים
מנחת חינוך
מחנה אפרים
קצות החושן
שב שמעתתא
אבני מילואים
אתוון דאורייתא
קובץ הערות על יבמות
קובץ שעורים חלק א-ב
קונטרס דברי סופרים
קובץ ביאורים
קובץ שמועות
נחלת יעקב על הש"ס
מקדש דוד על זרעים וקדשים
לקח טוב
חמדת שלמה על הש"ס
אגלי טל – שבת
ספר טל תורה לר"מ אריק – בבלי וירושלמי
תוצאות חיים – שבת
בן יהוידע על הש"ס
חידושי הגרי"ז על הש"ס
שערי יושר לגר”ש שקופ ז”ל
פאר יעקב על הש”ס

מפרשי מסכת אבות
פירוש רש"י על אבות
פרוש רבינו יונה על אבות
רבינו בחיי על אבות
רבינו שם טוב על אבות
רבי ידעיה הפניני על אבות
רבי יוסף בן שושן על אבות
פירוש החסיד יעב"ץ לאבות
מדרש שמואל על אבות
מילי דאבות לר’ יוסף חיון
רבי יוסף קארו על אבות
הגר"א על אבות
רוח חיים למהר"ח וולוזין על אבות
פרוש חתם סופר על אבות
בנין יהושע על אבות דרבי נתן
החיד"א (זרוע ימין) על אבות
היעב"ץ (לחם שמים) על אבות

מדור מדרשים

מדרשי חז"ל מדרש רבה מדרש תנחומא מכילתא ספרא ספרי ילקוט שמעוני מכילתא דרשב"י פרקי דרבי אליעזר פסיקתא רבתי תנא דבי אליהו רבה תנא דבי אליהו זוטא פסיקתא דרב כהנא סדר עולם רבה מדרש לקח טוב על חמש מגילות מדרש שוחר טוב – שמואל מדרש שוחר טוב – משלי מדרש שוחר טוב – תהילים ספר אוצר המדרשים (א-ב) בתי מדרשות חלק א – ב מדרש אגדת בראשית מדרש זוטא שיר השירים מדרש זוטא רות מדרש זוטא איכה מדרש זוטא קהלת מדרש פרקי הירידות מדרש אבא גוריון מדרש פנים אחרים

מדור הלכה

רמב"ם ונושאי כליו
יד החזקה לרמב"ם
מגיד משנה על הרמב"ם
כסף משנה על הרמב"ם
לחם משנה על הרמב"ם
משנה למלך על הרמב"ם
מגדל עוז על הרמב"ם
קרית ספר על הרמב"ם
המפרש על הרמב"ם
מהרלב"ח על הלכות קדוש החודש
בני אהובה לר’ יונתן אייבשיץ
מעשה רוקח על הרמב”ם
שער המלך על הרמב"ם
אור שמח על הרמב"ם
חידושי הגר"ח על הרמב"ם

הטור ונושאי כליו
ארבעה טורים
בית יוסף על הטור
בית חדש על הטור
פרישה על הטור
דרישה על הטור

שולחן ערוך ונושאי כליו
שולחן ערוך
מגן אברהם (מג"א) על או"ח
מחצית השקל על שו"ע
טורי זהב (ט"ז) על שו"ע
שפתי כהן (ש"ך) על יו"ד וחו"מ
פרי חדש (פר"ח) על או"ח ויו"ד
חלקת מחוקק (ח"מ) על אה"ע
בית שמואל (ב"ש) על אה"ע
מאירת עינים (הסמ"ע) על חו"מ
פרי מגדים (שלם) על או"ח ויו"ד
באר היטב על ד' חלקי שו"ע
שערי תשובה על או"ח
אליהו רבה
אורים ותומים על חו"מ
כרתי ופלתי על יו”ד
ביאור הגר"א על שו"ע
פתחי תשובה על שו"ע
נקודות הכסף על יו"ד
אשל אברהם על או"ח
תורת השלמים על יו"ד
עטרת זקנים על או"ח
חכמת שלמה על או"ח וחו"מ
פרי תואר על יו"ד
מאמר מרדכי על השו"ע
ברכי יוסף או"ח
מחזיק ברכה על או"ח ויו"ד
נהר שלום על השו"ע
שולחן ערוך הרב
קצות החושן על חו"מ
משובב נתיבות
נתיבות המשפט על חו"מ
חוות דעת על יו"ד
חוק יעקב על הלכות פסח
שער המשפט על חו"מ
חיי אדם
נשמת אדם
בינת אדם על יו"ד
חכמת אדם
זכרו תורת משה על הלכות שבת
בית אברהם לבעל חיי אדם
תהלה לדוד על השו"ע
מטה אפרים
קצור שולחן ערוך
ערוך השולחן על או"ח
משנה ברורה+ביה"ל +שה"צ
כף החיים למהר"ח פלאג'י
מועד לכל חי למהר"ח פלאג'י
בן איש חי א-ב
עוד יוסף חי (לבעל הבן איש חי)
ספר חסד לאלפים לר”א פאפו
ספר שערי צדק לבעל חיי אדם
ספר דרכי משה על כל הטור
ספר ברכי יוסף על כל שו"ע
ספר כף החיים – או"ח (ח' כרכים)
ספר כף החיים יו"ד (ב' כרכים)
ספר קול יעקב על סת"ם
ספר בית מאיר או"ח
ספר שולחן שלמה או"ח
ספר מגן גיבורים או"ח
ספר מגן לאלף או"ח
ספר בגדי ישע או"ח
ילקוט יוסף כרך א-ב הל' השכמת בוקר ונט"י
ילקוט יוסף כרך ג-ד הל' ציצית ותפילין
ילקוט יוסף כרך ה-ו הלכות תפילה א-ב
ילקוט יוסף כרך ז-ח הלכות שבת א-ב
ילקוט יוסף כרך ט-י הלכות שבת ג-ד

מדור ספרי הלכה
ספר איסור והיתר לר' ירוחם
ספר איסור והיתר לרש"י
ספר המכריע
ספר המנהיג
ספר התרומה
ספר אוהל מועד
ספר כל בו
ספר מצות קטן (סמ"ק)
פסקי חלה לרשב”א
הלכות נדה לרא”ה

מדור מחשבה ופילוסופיה

יפה מישועה לר"נ בן יעקב מקרואן
אמונות ודעות לר' סעדיה
חובת הלבבות לר' בחיי
הכוזרי לר' יהודה הלוי
הכוזרי מנוקד
אגרת הנחמה לרבנו מיימון
תקון מדות הנפש לרשב"ג
מבחר הפנינים
האמונה ובטחון לרמב”ן
מלחמות השם לרלב"ג
דרשות הר"ן
אור השם לרבי חסדאי קרשקש ז"ל
העקרים לר"י אלבו
ספר דרך אמונה לר' אברהם ביבג'י
ספר הגיון הנפש העצובה לר' אברהם בן חייא
הזכרון להריטב"א
מנחת קנאות
הירח לר"א הירחי
המשלים לר"י גיקטליא ז"ל
תורת המנחה לרבי יעקב סקילי ז"ל
יסוד מורא לראב"ע
כד הקמח לרבנו בחיי
שולחן של ארבע לרבנו בחיי
שבילי אמונה
מגן אבות לרשב"ץ ז"ל (פילוסופיה)
מגן אבות לרשב"ץ (על אבות)
מלחמת מצוה לרשב"ץ ז"ל
ישועות משיחו לאברבנאל ז"ל
מעיני הישועה לאברבנאל ז"ל
אור החיים לרבי יוסף יעב"ץ
פירוש האלשיך על התורה
עקדת יצחק על התורה
שושנת עמקים לשה"ש – לאלשיך
עיני משה על רות – לאלשיך
דברי נחומים על איכה – לאלשיך
דברים טובים על קהלת – לאלשיך
משאת משה על אסתר – לאלשיך
תורת העולה לרמ"א א-ב-ג
אגרת אור השם למבי"ט ז"ל
דרשות המהרי"ט על התורה
בית אלקים למבי"ט
מעשה השם
דרושי הצל"ח
אהבת ציון לצל"ח
הגן ודרך משה
מחיר יין על מגילת אסתר לרמ"א
ספר החיים לר' חיים אח המהר"ל
מעלות התורה מנוקד
תומר דבורה מנוקד
מגדל עוז ליעב"ץ ז"ל
ספר הברית א -ב
מאמר דרך עץ חיים מנוקד
אגרת המוסר לר"י סלנטר – מנוקד

כתבי החפץ חיים
חפץ חיים – הלכות
שמירת הלשון
שם עולם
חומת הדת
צפית לישועה
זכור למרים
שפת תמים
אהבת ישראל
המצות הקצר
קונטרס מדות ומשקלות
ספר אהבת חסד
ספר מחנה ישראל
ספר גדר עולם
ספר תורת הבית
ספר תורה אור
ספר בית ישראל
ספר כבוד שמים
ספר ציפית לישועה
ספר אהבת השם

ספרי הרמב"ם ז"ל
יד החזקה להרמב"ם
פירוש המשניות להרמב"ם
שמונה פרקים להרמב"ם
הקדמה לפירוש המשניות
הקדמה לפרק חלק
הקדמה ליד החזקה
מורה נבוכים להרמב"ם
פירוש המלות זרות לר"ש תיבון
מלות ההגיון להרמב"ם
אגרת תימן להרמב"ם
מאמר תחיית המתים
מאמר קדוש השם להרמב"ם
מאמר העבור להרמב"ם
מאמר נגד גאלינוס
אגרות הרמב"ם ז"ל
פרקי ההצלחה להרמב"ם
על דרשות חז"ל לר' אברהם בן הרמב"ם
מאמר על הנפש לר"י עקנין
כתבי ר' אברהם אבן עזרא
המאורות, העולם
העיבור, החזיונות
כלי נחושת, משפטי הנולד
למשאלה בקדרות

כתבי הרמב"ן
תורת האדם להרמב"ן
דרשה תורת ה' תמימה
דרשה לראש השנה
דרשה לחתונה מרמב"ן
מאמר פנימיות התורה
פירוש הרמב"ן על יצירה
מאמר הויכוח לרמב"ן
פירוש ישכיל עבדי לרמב"ן
קונטרס דינא דגרמי
הלכות נדה להרמב"ן
הלכות לולב להראב"ד
השגות הרמב"ן על הראב"ד
משפט החרם להרמב"ן
ספר הצבא לרז"ה
השגות הרמב"ן להצבא

מדור ספרי מוסר

מוסר

המספיק לעובדי השם לר"א בן הרמב"ם
ספר חסידים לר"י החסיד
שערי תשובה לר' יונה
יסוד התשובה לר' יונה
ספר היראה לר' יונה
אורחות חיים להרא"ש
ארחות צדיקים
מנורת המאור לר"י אבוהב
ראשית חכמה לר"א וידאש
תומר דבורה לרמ"ק
כוזרי השני לר' דוד ניטו
שבט מוסר
קב הישר
בינה לעיתים
פלא יועץ
יערות דבש
סדר היום
מסילת ישרים
דרך עץ חיים
מעלות התורה
אמונה ובטחון לחזו"א
ספר התודעה
ספר אור ישראל לר"י סלנטר ז"ל
ספר אגרות הצפון לרש"ר הירש ז"ל
ספר דברי יהושע לר' יהושע העליר
ספר חוסן יהושע לר' יהושע העליר
פחד יצחק לר"י הוטנר ז"ל (כל הכרכים)
אור יחזקאל – דרכי העבודה
אור יחזקאל – אלול
אור יחזקאל – ימים נוראים
אור יחזקאל – תורה ודעת
אור יחזקאל – מכתבים
אור רש”ז (קעלם) על התורה
תולדות אדם – תולדות ר’ זלמן מוולזין

ספרי מוסר מנוקדים
החינוך מנוקד
הישר מנוקד
אורחות צדיקים מנוקד
שערי תשובה מנוקד
מסילת ישרים מנוקד

מדור גדולי ישראל

כתבי המהר"ל
גור אריה על התורה
גבורות השם
דרך חיים
תפארת ישראל
נצח ישראל
נר מצוה
אור חדש
באר הגולה
נתיבות עולם א
נתיבות עולם ב
דברי נגידים
דרוש על התורה
דרוש על המצות
דרוש לשבת הגדול
דרוש לשבת תשובה
חדושי אגדות חלק א-ד

ספרי החיד"א
ספר ברכי יוסף או”ח יו”ד
שיורי ברכה או”ח יו”ד
שו”ת חיים שאל א-ב לחיד”א
ספר פני דוד על התורה לחיד”א
ספר ככר לאדן לחיד”א
כתבי רבי יעקב אבוחצירא
ספר מחשוף הלבן
ספר פיתוחי חותם
ספר גנזי המלך
ספר לבונה זכה
ספר מעגלי צדק
ספר אלף בינה
ספר בגדי שרד
ספר שכל טוב
ספר שערי ארוכה
ספר שערי תשובה
שו”ת יורו משפטיך ליעקב
פתח האהל לר' דוד אבוחצירא
רישא וסיפא לר' דוד אבוחצירא

מדור ספרי קבלה

ספר הבהיר
פרקי היכלות רבתי
ספר יצירה
ספר הזוהר
הזוהר מנוקד
זוהר חדש
זוהר חדש מנוקד
זוהר זוה"ח תק"ז+ תרגום ללשון הקודש
תיקוני הזהר
תיקוני זוהר מנוקד
הר"י סגי נהור לספר יצירה
פרוש הרמב"ן לספר יצירה
הר"י דמן עכו לספר יצירה
פירוש ר"א מגרמזיא לספר יצירה
פירוש רבי סעדיה גאון לספר יצירה
פירוש החכמוני לספר יצירה
פירוש ר' משה בוטריל לספר יצירה
פירוש אוצר השם לספר יצירה
פרוש הרמ"ק לספר יצירה
פירוש הגר"א לספר יצירה
ספרא דצניעותא
פירוש הגר"א לספרא דצניעותא
ביאור הגר"א לתקוני זוהר
רזיאל המלאך
סוד היחוד לרבי יהודה חסיד
ספר הפליאה
ספר התמונה
העיון והיחוד לר"ח גאון
לקוטים מקבלת הגאונים
מעין החכמה
מדרש שמעון הצדיק
סוד הנבואה וידיעת המציאות
אגרת הרש"ט
פירוש עשר ספירות לר' עזריאל
ברית ומנוחה
מערכת האלקות
המפואר וחית הקנה
פרוש הרקנאטי על התורה
הציוני על התורה
אור זרוע לרבי משה די ליאון
סוד עשר ספירות לר' משה די ליאון
שקל הקדש
עבודת הקדש לר"מ גבאי
תולעת יעקב לרבי מאיר בן גבאי
מגיד מישרים לב"י
מגלה עמוקות
מגן דוד לרדב"ז ז"ל
המפואר לרבי שלמה מולכו
פרדס רמונים לרמ"ק
אור נערב לרמ"ק
גירושין – להרמ"ק ז"ל
שפע טל – לרבי שפטיל הלוי ז"ל
השל"ה הקדוש
השל"ה הקדוש מנוקד
חסד לאברהם לר"א אזולאי
ילקוט ראובני על התורה
ילקוט ראובני – ערכים
מעולפת ספירים
פ' הזוהר לרבי משה זכות (הרמ"ז)
אגרות הרמ"ז ז"ל
אם לבינה לרמ"ז ז"ל
ערכי הכינויים לרמ"ז ז"ל
מצת שימורים לרנ"ש ז"ל
יין משומר לרנ"ש ז"ל
מאמר בל תשחית לרנ"ש ז"ל
תורה אור לר"מ פאפירש ז"ל
מסילות חכמה לר"מ פאפירש ז"ל
לימודי אצילות למהר"י סרוג
עמק המלך א-ב
פרוש ספרא דצניעותא להאר"י ז"ל
מצרף לחכמה ליש"ר מקנדיאה ז"ל
נובלות חכמה ליש"ר ז"ל
קבלת מהר"י סרוג ליש"ר ז"ל
קיצור עולם התיקון ליש"ר ז"ל
חמדת ימים א-ב-ג-ד
מגלה עמוקות על התורה
קרניים ואגרת הטעמים
דן ידין לרבי שמשון מאסטרופליא
שומר אמונים הקדמון לר"י אירגס
מבוא פתחים לר"י אירגס
נפש החיים
שעת רצון על הזוהר (הריפ"ש)
קהלת יעקב – ערכים (למלא הרועים)
ישרש יעקב- (לבעל מלא הרועים)
הקדמות ושערים – ללשם שבו ואחלמה
הדע"ה – ללשם שבו ואחלמה
ספר הכללים לבעל לשם שבו ואחלמה
ספר לשם שבו ואחלמה – הביאורים (א-ב)
מכתבי בעל לשם שבו ואחלמה
שערי לשם שבו ואחלמה
מבוא לחכמת הקבלה
ספר מאירת עינים לר”י דמן עכו
פירוש הר”י חייט על ספר המערכת
ספר יושר לבב לר”ע חי ריקי
ספר קול ברמה לר”י צמח
ספר דרישות בעיניני המלאכים לרמ"ק ז"ל
ספר קול התור (מיוחס לתלמידי הגר"א)
פירוש ספר יצירה לר"י הברצלוני
ספר אור המנורה
ספר נבואת הילד
מגדל דוד לרדב”ז
לקוטי תורה לגר”א
טל אורות

ספרי ר' משה די לאון
ספר אור זרוע
ספר הנפש החכמה
ספר שושן עדות
ספר משכן עדות
ספר הרימון
ספר השם
ספר יסוד המרכבה
ספר משכיות כסף
ספר שקל הקדש
שו"ת בקבלה
ביאורים להגדה של פסח

ספרי ר' אברהם אבולעפיא
חיי העולם הבא
וזאת ליהודה
אור השכל
ספר החשק
אמרי שפר
גן נעול
שבע נתיבות התורה
אוצר עדן הגנוז
ספר האות
חיי הנפש
מצרף השכל
מצרף לכסף
סתרי תורה
מפתח השמות
מפתח הספירות
גט השמות
נר אלקים
שומר מצוה
המלמד
הרעיון

כתבי רבנו האר"י ז"ל
ספר עץ חיים
רחובות הנהר
נהר שלום
חסדי דוד
שער הכוונות
שער ההקדמות
שער הגלגולים
שער הפסוקים
שער מאמרי רשב"י
שער מאמרי רז"ל
שער המצוות
שער רוח הקודש עם פירוש היוס"ד
ספר החזיונות
עולת תמיד לאר"י ז"ל
מבוא שערים לאר"י ז"ל
אוצרות חיים לאר"י ז"ל
אדם ישר לאר"י ז"ל
הליקוטים להאר"י ז"ל
שערי קדושה
פרי עץ חיים
מחברת הקודש
ליקוטי הש"ס
טעמי המצוות
עץ הדעת טוב
שבחי האר"י ז"ל
ספר שער התפילה למוהרח"ו ז"ל
ספר התכונה למוהרח"ו ז"ל
ספר הכוונות הישן (ונציא ש"פ)
משנת חסידים לר' עמנואל חי ריקי
תורת חכם לרבי חיים דילרוזה
יפה שעה על עץ חיים
יפה שעה על שער הכוונות
הוראת שעה לריפ"ש ז"ל
קנין פירות ליר"א ז"ל
זמרת הארץ – לר' אביגדור עזריאל
צדק ושלום לרבי אליהו משען ז"ל
שפת אמת על עץ חיים
שמן ששון על עץ חיים
שמן ששון על שער הכוונות
שמן ששון על שער המצוות
פתח עינים על סדור הרש"ש ז"ל
פירוש איפה שלימה על עץ חיים
דעת ותבונה למוהרי"ח ז"ל
שו"ת סוד ישרים א-ד
ארבע מאות שקל כסף
ספר שער היחודים
ספר שער תיקוני עוונות
מזכיר שלום לר”א מני
אמת ליעקב לר”א ניניו
מעיל קודש למהר”א פיררה
בגדי ישע למהר”א פיררה
בגדי קודש למהר”א פיררה
תולדות אהרן ומשה למהר”א פיררה
ספר מעיל אליהו
ספר שמן ששון על רחובות הנהר
ספר דברי שלום (חלק השו"ת)
ספר שמן זית זך לרבי שלמה מולכו ז"ל
שערי קדושה החלק הרביעי למוהרח"ו ז"ל
ספר דברי שלום על עץ חיים
זוהר הרקיע
בני אהרן לר’ שמעון אגסי
שם משמעון לר’ שמעון אגסי

כתבי הרמ"ע מפאנו
מאמר חיקור דין
מאמר אם כל חי
מאמר המידות
מאמר עולם קטן
מאמר העיתים
יונת אלם ח"א
יונת אלם ח"ב
מאמר הנפש
מאה קשיטה
מאמר מעין גנים
מאמר שבתות השם
מאמר צבאות השם
מאמר המילואים
מאמר היסודות
מאמר הרקיעים
מאמר שברי לוחות
מאמר ימין ה' רוממה
מאמר ימין ה' עושה חיל

כתבי הרמח"ל
מסילת ישרים
דרך עץ חיים
דרך ה'
מאמר העיקרים
מאמר החכמה
מאמר על ההגדות
דרך חכמה
דעת תבונות
כללים ראשונים
כללי פתחי חכמה ודעת
כללי מאמר החכמה
קנאת ה' צבאות
כללות שרשי החכמה
מלחמות משה
דרך עץ חיים
קל"ח פתחי חכמה
אדיר במרום ח"א
אדיר במרום ח"ב
תיקונים חדשים
קנאת ה' צבאות
קיצור הכוונות
ביאורים לאוצרות חיים
עשרה אורות לרמח"ל
פנות המרכבה
פירושי הרמח"ל ז"ל
ליקוטי הרמח"ל ז"ל
דרושי הרמח"ל ז"ל
משכני עליון
תקט"ו תפילות
כתבי הגמ"מ משקלוב
רזא דמהימנותא
ביאור למשנת חסידים
דרושים על סדר ההשתלשלות
ביאורי הזהר
תמונת האותיות
הליקוטים

כתבי ר' יצחק אייזיק חבר
פתחי שערים א' -ב'
שיח יצחק
יד החזקה – הגדה של פסח
בית עולמים
תורה אור
נר מצוה
גנזי מרומים
אפיקי ים

מדור ספרי חסידות

ספרי חסידות

פירוש בעל שם טוב על התורה
צוואת הריב"ש
תולדות יעקב יוסף
דגל מחנה אפרים
נועם אלימלך
התניא
קדושת לוי על התורה ומועדים
מאור ושמש
אוהב ישראל
מאור עינים
הנהגות צדיקים
באר מים חיים
ערבי נחל
ישמח משה
אגרא דכלה
שפת אמת על התורה
שפת אמת – ליקוטים
עבודת ישראל עה"ת וליקוטים
פרי הארץ
תפארת שלמה
אור המאיר
יושר דברי אמת
זרע קודש על התורה
מנחם ציון על התורה
מי השלוח
בת עין על התורה
בני יששכר
איגרא דפירקא
מעין גנים
חידושי מהרצ"א על חנוכה
סידורו של שבת
עטרת ישועה
תולדות אהרן על התורה
אורח לחיים לר"א מזולאטשוב ז"ל
ישמח ישראל לאדמו"ר מאלכסנדר
מאורן של ישראל
תולדות יצחק לר' יצחק מנעשכיז
אור לשמים
רב ייבי על התורה
יטב לב על התורה
ברית כהונת עולם
רשפי אש לר' מרדכי מנעשכיז ז"ל
נועם מגדים על התורה
אמרי נועם על התורה ומועדים
עטרת ישועה על התורה ומועדים
קדושת יום טוב על התורה
דרך פיקודך
יסוד העבודה
ביכורי אבי"ב
רמתיים צופים על תנא דבי אליהו
אמרי פנחס לרמ"פ מקוריץ
שם משמואל על תורה מועדים
שיח שרפי קודש א-ב-ג
מחזה אברהם על התורה
חוזה דוד על נ"ך
חזון למועד למועדים
תפארת שמואל על התורה
אמרי אמת על תורה וסוכות
ספר צמח צדיק
ספר שפתי צדיק
ספר אש קודש
ספר שומר אמונים
טהרת הקודש לאדמו"ר שומר אמונים
ספר תורה אור לאדמו"ר הזקן
ספר ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן
ספר דרך מצוותיך
דברי חיים על התורה
דברי חיים על מועדים
ספר דברי יחזקאל
ספר מגן אברהם (טריסק)
ספר אוהב חסד
ספר עקידת יצחק (אלכסנדר)
ספר אמונת משה
ספר פרדס יהודה
ספר תפארת ישראל (אלכסנדר)
מגיד דבריו ליעקב
אהבת שלום
חסד לאברהם
אוצר החיים (קומרנא)
היכל הברכה (קומרנא)
אמת ואמונה קוצק
חובת התלמידים
בני מחשבה טובה
אמרי יוסף על התורה
ויואל משה- לאדמו"ר מסטמר ז"ל
דברי אמת – לחוזה מלובלין ז"ל
זוהר חי על זוהר בראשית – קומרנא
ספר החזיונות – קומרנא
בן ביתי על תהילים – קומרנא
אמרי מנחם – לאדמו"ר מאלכסנדר
בנין דוד – לאדמו"ר מאלכסנדר
ספר בית אהרן על התורה לר' אהרן מקרלין
ספר דרכי ישרים לר' מאיר מפרמשילאן
ספר חיים וחסד לר' חיים חייקל מאמדור
ספר שער התפלה לר' חיים מטשרנוביץ
כתם אופיר על אסתר לר' יצחק אייזיק סאפרין מקומרנא
שבחי הבעש”ט
דברי שמואל על התורה ומועדים

ספרי חסידות איזביצא
ספר בית יעקב על בראשית לר' יעקב ליינר
ספר הזמנים לר' יעקב ליינר מאיזביצא
ספר שער האמונה לר' גרשון חנוך ליינר
ספר פתיל תכלת לר' גרשון חנוך ליינר
מאמר שפוני חול ללר' גרשון חנוך ליינר
מאמר עין התכלת ר' גרשון חנוך ליינר
עשרא מילי דחסידותא לר' גרשון חנוך ליינר
ספר תפארת יוסף לר' מרדכי יוסף מראדזין

כתבי רבי צדוק מלובלין
צדקת הצדיק
רסיסי לילה
מחשבות חרוץ
דובר צדק
דברי סופרים
אור זרוע לצדיק
פוקד עקרים
שיחת מלאכי השרת
שיחת שדים
משיב צדק
ישראל קדושים
ספר הזכרונות
תקנת השבים
קונטרס עת האוכל
קונטרס עמלה של תורה
משיב הטענה
קונטרס מגילת טענות
קומץ המנחה
לבושי צדקה
פרי צדיק על התורה

כתבי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן קמא ותנינא
ספר המידות
לקוטי תפילות חלק א'
לקוטי תפילות חלק ב'
משיבת נפש
השתפכות הנפש
חיי מוהר"ן
שבחי מוהר"ן
שיחות מוהר"ן
סיפורי מעשיות
עצות ישרות
לקוטי עצות
עלים לתרופה
חיי מוהרנ"ת
כוכבי אור
ליקוטי הלכות לכל השו"ע לר' נתן
שיח שרפי קודש (ו' חלקים)
יקרא דשבתא
רמזי המעשיות
פרפראות לחכמה
ירח האיתנים
זמרת הארץ
ביאור הליקוטים
חכמה ותבונה

כתבי רש"ב מפשיסחא
קול שמחה
ערוגות הבושם
קול מבשר
פניני הרא"מ

מדור ספרי שו"ת

שו"ת רש"י
תשובות הגאונים מוספיא
תשובות הגאונים שערי צדק
תשובות הגאונים קורנול
שו”ת הרי”ף
שו"ת הרמב"ם – פאר הדור
שו"ת הרשב"א (ח' חלקים)
שו”ת הרא”ש
שו”ת הריב”ש
שו"ת הראב"ן
שו"ת מהר"ם חלאווה
שו”ת מהר”ח אור זרוע
שו”ת מן השמים
שו”ת תרומת הדשן
שו"ת הרשב"ץ
שו”ת הרשב”ש
שו”ת הריב”ש החדשות
שו"ת חכמי פרובנציא
תשובות מהר”ם מרוטנבורג (ד’ דפוסים)
ברכות מהרם – למהר"ם מרוטנבורג
שו"ת הרדב"ז (ז' חלקים)
שו"ת מהרי"ק
שו"ת מהרי"ל
שו"ת מהר"ם אלאשקר
שו”ת מהרלב”ח
שו"ת מהרשד"ם
שו"ת הרמ"א
שו"ת מהרש"ל
שו"ת נודע ביהודה (ד' חלקים)
שו"ת חכם צבי (+החדשות)
שו"ת חות יאיר
שו"ת שבות יעקב
שו"ת חתם סופר (ז' חלקים)
שו"ת רבי עקיבא איגר א-ב-ג
שו"ת תורת נתנאל (לבעל קרבן נתנאל)
שו"ת שאגת אריה + החדשות
שו"ת בית הלוי
שו"ת דברי יחזקאל
שו"ת מרחשת ב"ח
שו"ת אפיקי ים חלק א-ד
שו"ת אמרי משה
שו"ת דבר אברהם
שו"ת אחיעזר א-ד
שו"ת צמח צדק
שו"ת עבודת הגרשוני
שו"ת שארית יוסף
שו"ת מהר"י פראג'י
שו"ת צפנת פענח
שו"ת ישועות יעקב
שו”ת חיים שאל א-ב לחיד”א
שו”ת בנין עולם לגרי”א חבר ז”ל
שו”ת בית יצחק לגרי”א חבר ז”ל
שו”ת בית נאמן לגרי”א חבר ז”ל
ספר סדר זמנים לגרי”א חבר ז”ל
שו"ת חזה התנופה
שו”ת שואל ומשיב (ו’ חלקים)
ספר הקושיות לתלמיד מהר”ם רוטנבורג

שונות

ספרי המצות
ספר המצוות לרס"ג
פירוש הגרי"פ פרלא על ספר המצוות לרס"ג
ספר ברית משה על הסמ"ג
סמ"ג – ספר מצות גדול
ספר יראים לר' אליעזר ממיץ
ספר החינוך
ספר המצות להרמב"ם
השגות הרמב"ן על המצות
מגילת אסתר על ספר המצוות לרמב"ם
לב שמח על ספר המצוות לרמב"ם
מרגניתא טבא על ספר המצוות לרמב"ם
קנאת סופרים על ספר המצוות לרמב"ם
ספר חרדים
ספר המצות הקצר

ספרי בבליוגרפיה
איגרת רב שרירא גאון ז"ל
ספר הקבלה להראב"ד ז"ל
ספר יוחסין
קורא הדורות
שם הגדולים א-ב
סדר הדורות
אור החיים

ספרים שונים
ספר יוסיפון
ספר אבודרהם
שאילתות דרב אחאי גאון
שאילת שלום לרי"פ ברלין על השאילתות
העמק שאלה לנצי"ב על השאילתות
מחזור וויטרי

ספרי דקדוק ולשון
ספר מחברת מנחם
ספר הערוך לרבי נתן מרומי
המעריך לרבי מנחם דילוזאנו
הפלאה שבערכין לרבי ישעיה פיק ברלין
שפת יתר לר' אברהם אבן עזרא
ספר השורשים רד"ק
ספר הבחור לרבי אליהו בחור
ספר הנימוקים לרבי אליהו בחור
שמות נרדפות בתנ"ך לרש"א ורטהיימר
יריעות שלמה לר' שלמה פפנהיים
חשק שלמה (השורשים) לר' שלמה פפנהיים

מדור כללי הש"ס
דרכי הגמרא
יד מלאכי – כללי הש"ס
ארעא דרבנן למהר"י אלגזי ז"ל
דורות ראשונים (חלק ה-ו)

מדור סדורי תפילה
סידורי אשכנז, ספרד, ספרדי מנוקד
מחזורי תפלה נוסח ספרד, ספרדי
סידור סליחות כמנהג פולין
הגדה של פסח
תהילים החיד"א ז"ל
עבודת הקודש לחיד"א
פרק שירה (מנוקד) עם פ' המבי"ט
קינות לתשעה באב (אשכנז)
קינות לתשעה באב (ספרדי)
ספר תחינות – שירת דבורה